ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
  • ISBN : 9786160811618
  • Language : thai
  • Number of Pages : 179
  • File Size : 33.56 MB

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory ทฤษฎี กราฟ และสมการควบคู่การอธิบาย ตลอดจนการประยุกต์แบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นภาพที่เกิดในสถานการณ์จริง ผู้เขียน ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี ทฤษฎีเศรฐศาสตร์จุลภาคเป็นวิชาที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับทุกๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในทุกๆ องค์กร หรือในทุกๆ หน่วยธุรกิจ หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งมีความเข้าและสามารถนำไปใช้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อตนเองและประเทศชาติ เนื้อหาในเล่มใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร และเหมาะสำหรับทุกๆ กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป สารบัญ บทที่ 1 พฤติกรรมทางด้านผู้บริโภค บทที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต บทที่ 3 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ บทที่ 4 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทที่ 5 การวิเคราะห์ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy Ebook

฿198.00 ฿140.00

การจัดการการขาย Ebook

฿200.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ Ebook

฿250.00 ฿148.75

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory Ebook

฿160.00 ฿119.00

การตลาดบริการ Ebook

฿139.00 ฿99.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, จุลภาคทฤษฎี, ebook, bookcaze, se-ed

line