การตลาดบริการ
  • ฿139.00
  • ฿99.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
  • ISBN : 9786160803354
  • Language : thai
  • Number of Pages : 194
  • File Size : 2.97 MB

การตลาดบริการ การบริการเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกธุรกิจ แต่จะจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ผู้เขียน ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ ที่ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการและธุรกิจที่ขายสินค้าได้เช่นกัน สารบัญ ภาคที่ 1 ธุรกิจการบริหารและการกำหนดกลยุทธ์ ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ คำนิยม ภาคที่ 1 ธุรกิจกับการบริการและการกำหนดกลยุทธ์ - บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน - บทที่ 2 การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า - บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด - บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย - บทที่ 5 การวางตำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราบริการ - บทที่ 6 คุณภาพในการบริการ - บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า - บทที่ 8 การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ - บทที่ 9 การบริหารการบริการ ยุคศตวรรษที่ 21 - บทที่ 10 องค์กรแห่งการบริการ - บทที่ 11 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory Ebook

฿160.00 ฿119.00

การตลาดบริการ Ebook

฿139.00 ฿99.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

ศิลปะการให้บริการ Ebook

฿170.00 ฿119.00

Tags: การตลาดบริการ, ebook, bookcaze, se-ed, ธุรกิจการบริหาร, การกำหนดกลยุทธ์

line