การบริหารงานขาย Sales Management
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
  • ISBN : 9789742126797
  • Language : thai
  • Number of Pages : 351
  • File Size : 3.92 MB

การบริหารงานขาย Sales Management จะบริหารงานขายอย่างไรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ บริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย สารบัญ 1. ธุรกิจการขายในปัจจุบัน 2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์การขาย 3. การจัดโครงสร้างการขาย 4. ช่องทางการขายยุคศตวรรษที่ 21 5. ความสำเร็จของช่องทางการขาย 6. การบริหารพนักงานและทีมขายด้วยเครื่องมือในการพัฒนายุคใหม่ 7. การพัฒนาผู้บริหารงานขายยุคใหม่ 8. การวางแผนการขาย 9. การบริหารลูกค้า 10. การพัฒนาระบบงานขาย ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale Management) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งยังมุ่มให้ผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป ได้นำประสบการณ์และความรู้จากหนังสือนี้ไปใช้ในการพัฒนาการขายและระบบงานขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management) Ebook

฿190.00 ฿139.00

การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

การจัดการการขาย Ebook

฿200.00

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory Ebook

฿160.00 ฿119.00

การตลาดบริการ Ebook

฿139.00 ฿99.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

ศิลปะการให้บริการ Ebook

฿170.00 ฿119.00

การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005) Ebook

฿89.00

Tags: การบริหารงานขาย, Sales Management, ebook, bookcaze, se-ed

line