หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. สุธี ขวัญเงิน
  • ISBN : 9742121915
  • Language : thai
  • Number of Pages : 221
  • File Size : 2.89 MB

หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting ผู้เขียน ผศ. สุธี ขวัญเงิน ถือว่าเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นหรือการบัญชีการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้า ใจพื้นฐานในเรื่องลักษณะทั่วไปของการบัญชี งบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำ เนินงานของธุรกิจ สารบัญ 1.ลักษณะทั่วไปของการบัญชี 2.งบการเงินของธุรกิจ 3.การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี 4.สมุดรายวันเฉพาะทางการบัญชี 5.รายการปรับปรุงทางการบัญชี 6.การบัญชีเกี่ยวกับเลินสด 7.การบัญชีเกี่ยวกับสินค้า 8.การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และตั๋วเงิน 9.การบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา 10.การบัญชีเกี่ยวกับทุน 11.การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม 12.ระบบใบสำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กุญแจอ่านงบการเงินสำหรับนักลงทุนหุ้น Ebook

฿220.00 ฿135.15

การบัญชีบริหาร Ebook

฿190.00 ฿135.00

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Ebook

฿185.00 ฿159.00

Tags: การเงิน, การบัญชี, งบการเงิน, การบริหารธุรกิจ, ebook, se-ed, bookcaze

line