การตลาดระหว่างประเทศ
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ภูษณิศา เตชเถกิง
  • ISBN : 9786160813421
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 328
  • File Size : 11.62 MB

การตลาดระหว่างประเทศ อธิบายถึงภาพรวมของตลาดระหว่างประเทศ และได้เจาะลึกลงไปในแต่ละส่วน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงความพร้อมของกิจการ รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่สนับสนุนการขยายตลาดเข้าสู่ต่างประเทศ ผู้เขียน ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง อธิบายถึงภาพรวมของตลาดระหว่างประเทศ และได้เจาะลึกลงไปในแต่ละส่วนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงความพร้อมของกิจการ รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่สนับสนุนการขยายตลาดเข้าสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย การกำหนดราคา การจัดการขยาย การต่อรองธุรกิจ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา และการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสามารถใช้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง ไปใช้ในการบริหารจัดการการตลาดระหว่างประเทศ หรือบริหารจัดการการตลาดกับธุรกิจของตนเอง รวมถึงการมองหาตลาดต่างประเทศเพื่อจัดตั้งธุรกิจของตน! สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป ขอบเขต และความน่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บทที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 4 การเลือกประเทศ และการพิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจทำการตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 5 การวิจัยทางการตลาดสำหรับตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 6 การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 7 ตลาดใหม่นานาชาติ และการตลาดที่เหมาะสม บทที่ 8 การแบ่งกลุ่มและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 9 การจัดการตลาดและการจัดองค์กรระหว่างประเทศ บทที่ 10 ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับผู้บริโภคระหว่างประเทศ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: เศรษฐกิจ, การค้า, การค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจการค้า, องค์กรระหว่างประเทศ, ebook, bookcaze, se-ed

line