การผลิตพืชสมุนไพร
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มณฑา ลิมปิยะประพันธ์
  • ISBN : 9786160801961
  • Language : thai
  • Number of Pages : 298
  • File Size : 12.30 MB

การผลิตพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรไทยที่คนไทยควรรู้ ผู้เขียน มณฑา ลิมปิยะประพันธ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ประเภทของพืชสมุนไพร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลพืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรรพคุณของพืชสมุนไพร และกรรมวิธีการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกลุ่มและลักษณะการนำไปใช้ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชสมุนไพร ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร บทที่ 2 การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร บทที่ 3 ประเภทของพืชสมุนไพร บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสมุนไพร บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร บทที่ 7 สรรพคุณของพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ บทที่ 8 พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและสรรพคุณ บทที่ 9 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักพืชกรรม Ebook

฿160.00 ฿119.00

เกษตรก้าวหน้า Ebook

฿165.00 ฿115.00

Tags: สมุนไพร, อาชีวศึกษา, สมุนไพรไทย, เกษตรกรรม, พืช, การเกษตร, ebook, bookcaze, se-ed

line