ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160820061
  • Language : thai
  • Number of Pages : 281
  • File Size : 9.54 MB

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 - 1001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกาา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพ หลักกการปฏิบัติตนในงานอาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ องค์กรและการจัดการองค์กร หลักการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น พร้อมด้วยใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ สารบัญ บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับงานอาชีพ บทที่ 2 มาตรฐานอาชีพ บทที่ 3 หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ บทที่ 4 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ บทที่ 5 องค์กรและการจัดองค์กร บทที่ 6 หลักกการบริหารงานคุณภาพ บทที่ 7 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ Ebook

฿175.00 ฿175.00

ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) Ebook

฿63.00

Tags: ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ, ebook, bookcaze, se-ed

line