งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
  • ฿77.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160822034
  • Language : thai
  • Number of Pages : 364
  • File Size : 48.39 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยเรื่องแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics) บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source) บทที่ 3 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory) บทที่ 4 เครื่องวัดงานไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Measurements) บทที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits) บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit) บทที่ 7 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices) บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Circuit Breaker and Ground Connecting) บทที่ 9 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control) บทที่ 10 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor) ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿160.00

งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿169.00

Tags: งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006), อิเล็กทรอนิกส์, งานไฟฟ้า, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, se-ed, bookcaze, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14