การวิจัยธุรกิจ
  • ฿240.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์
  • ISBN : 9786160829040
  • Language : thai
  • Number of Pages : 311
  • File Size : 20.13 MB

การวิจัยธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์ "การวิจัยธุรกิจ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ (1) เพื่อใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ และประกอบการค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กำลังเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้เขียนเอง และ (2) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ของแหล่งทุนระดับชาติ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ตรง และช่วยให้ผู้สนใจศึกษามีมุมมองที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน สารบัญ บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยธุรกิจ บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐาน บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 8 เครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือ บทที่ 9 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยและบทความจากงานวิจัยธุรกิจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: การวิจัยธุรกิจ, ebook, bookcaze, se-ed, สุภาวดี ขุนทองจันทร์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14