ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502)
  • ฿79.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
  • ISBN : 9786160828685
  • Language : thai
  • Number of Pages : 279
  • File Size : 16.91 MB

ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ "ทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะชีวิต สังคมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะชีวิต บทที่ 2 สังคมของมนุษย์ บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสังคม บทที่ 4 ทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทที่ 5 ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม บทที่ 6 หลักมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน บทที่ 7 มารยาทในสังคมไทย บทที่ 8 การเป็นพลเมืองที่ดี บทที่ 9 ทักษะการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ บทที่ 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502) Ebook

฿79.00 ฿79.00

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613) Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502), ebook, bookcaze, se-ed, สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

line