กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160829705
  • Language : thai
  • Number of Pages : 289
  • File Size : 28.47 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน "กลศาสตร์วิศวกรรม (รหัสวิชา 3100-0101)" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แบ่งเนื้อออกเป็น 8 บท อาทิ กลศาสตร์ แรง โมเมนต์ สมดุลของแรง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล และความเสียดทาน ซึ่งผู้เขียนได้กระชับข้อความบรรยายเน้นสื่อความหมายทางรูปภาพและสูตรเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนเนื้อหาที่ไม่สูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้หลักการทางสถิตยศาสตร์ สารบัญ บทที่ 1 กลศาสตร์ บทที่ 2 แรง บทที่ 3 โมเมนต์ บทที่ 4 สมดุลของแรง บทที่ 5 จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ บทที่ 6 โมเมนต์ความเฉื่อย บทที่ 7 สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล บทที่ 8 ความเสียดทาน - แบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วิศวกรรมการส่องสว่าง Ebook

฿265.00 ฿185.00

Tags: กลศาสตร์วิศวกรรม, ebook, bookcaze, se-ed, สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล

line