ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สายใจ ทองเนียม
  • ISBN : 9786160830558
  • Language : thai
  • Number of Pages : 337
  • File Size : 10.29 MB

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เขียน สายใจ ทองเนียม "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" เล่มนี้ เป็นวิชาที่มุ่งหมายจะฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นเนื้อหาที่สอนจึงมีความหลากหลายและมีอยู่ด้วยกัน 12 บท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและปฏิบัติในหลายด้าน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กัน สารบัญ บทที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร บทที่ 2 การใช้คำและประโยค บทที่ 3 การพูด บทที่ 4 การอ่าน บทที่ 5 การอ่านออกเสียง บทที่ 6 การฟัง บทที่ 7 การเขียนย่อหน้า บทที่ 8 การเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย บทที่ 9 การเขียนรายงานวิชาการ บทที่ 10 การเขียนแสดงความคิดเห็น บทที่ 11 การเขียนจดหมาย บทที่ 12 การประชุม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: ebook, bookcaze, se-ed, ภาษาไทย, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14