มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503)
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กิจจา บานชื่น
  • ISBN : 9786160829774
  • Language : thai
  • Number of Pages : 229
  • File Size : 18.95 MB

มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ดร. กิจจา บานชื่น "มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 จัดทำขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 9 บทเรียน เพื่อใช้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการบริโภค อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท แบบทดสอบ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 หลักมนุษยสัมพันธ์ บทที่ 2 หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ บทที่ 3 ผู้นำและผู้ตามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทที่ 4 ศาสนากับการพัฒนาตนเอง บทที่ 5 กิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ บทที่ 6 การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ บทที่ 7 มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานร่วมกัน บทที่ 8 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และสังคม บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ Ebook

฿220.00 ฿220.00

มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503) Ebook

฿180.00 ฿129.00

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613) Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ebook, bookcaze, se-ed

line