การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping
  • ฿320.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
  • ISBN : 9786160831593
  • Language : thai
  • Number of Pages : 250
  • File Size : 19.59 MB

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัย และประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ฯลฯ ผู้เขียน ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี "การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ในหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ ภาคที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี ภาคที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ภาคที่ 3 การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และภาคที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยที่เนื้อหาแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อย ๆ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น, หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น สารบัญ ภาค 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี - บทที่ 1 แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรต้องมี - บทที่ 2 การประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี - บทที่ 3 วิวัฒนาการขององค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ภาค 2 กระบวนการคิดในการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี - บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี - บทที่ 5 แนวทางการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ - บทที่ 6 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์พร้อมกรณีตัวอย่าง - บทที่ 7 เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ภาค 3 การวางแผนประยุกต์ใช้กระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร - บทที่ 8 องค์ประกอบหลักของการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร - บทที่ 9 การวางแผนการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร - บทที่ 10 กรณีตัวอย่าง : การวางแผนการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร ภาค 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี - บทที่ 11 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับอุตสาหกรรม : ตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ - บทที่ 12 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับองค์กร (ขนาดใหญ่) : ตัวอย่างของสถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless Society) - บทที่ 13 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับองค์กร (ขนาดเล็ก) : ตัวอย่างบริษัทพัฒนา Software และ Web Application - บทที่ 14 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับหน่วยงาน : ตัวอย่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D Unit)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานปรับอากาศรถยนต์ Ebook

฿185.00 ฿129.00

กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011) Ebook

฿93.00 ฿93.00

Tags: การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping, ebook, bookcaze, se-ed, พัฒนาเทคโนโลยี

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14