การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • ฿220.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
  • ISBN : 9786160834631
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 306
  • File Size : 18.19 MB

การจัดการการเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียนเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกและการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดำเนินการเปลี่ยนแปลง องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต นอกจากนี้ยังครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง และช่วยเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ บทที่ 2 สภาพแวดล้อมขององค์การ บทที่ 3 องค์การกับการเปลี่ยนแปลง บทที่ 4 การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง บทที่ 5 เทคนิคการพัฒนาองค์การ บทที่ 6 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ บทที่ 7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บทที่ 8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง บทที่ 9 การจัดการความเครียด บทที่ 10 การดำเนินการเปลี่ยนแปลง บทที่ 11 องค์กรที่มีสมรรถนะสูง บทที่ 12 แนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การจัดการการเปลี่ยนแปลง, ebook, bookcaze, se-ed, กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

line