อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
  • ฿96.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160834570
  • Language : thai
  • Number of Pages : 390
  • File Size : 5.05 MB

"อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐาน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บทที่ 2 สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล บทที่ 4 การป้องกันและการควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน บทที่ 5 หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา บทที่ 6 ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บทที่ 7 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า บทที่ 8 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง บทที่ 9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน บทที่ 11 การปฐมพยาบาล บทที่ 12 การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานตามหลักการยศาสตร์ บทที่ 13 การตรวจความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย บทที่ 14 การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน บทที่ 15 กฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความปลอดภัยในงานอาชีพ Ebook

฿150.00 ฿101.00

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย Ebook

฿96.00 ฿96.00

ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) Ebook

฿63.00

Tags: อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สอศ., รหัสวิชา 20001-1001, มีแผน+เฉลย, ebook, bookcaze, textbook, se-ed, หลักอาชีวอนามัย

line