เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
  • ฿250.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไชยชาญ หินเกิด
  • ISBN : 9786160835232
  • Language : thai
  • Number of Pages : 402
  • File Size : 10.67 MB

"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด โวลต์เตจเรกกูเรชันและการหาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ซิงโครนัส วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ และวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลย เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ บทที่ 2 : ซิงโครนัสมอเตอร์ บทที่ 3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส บทที่ 4 : เซอร์เคิลไดอะแกรมและการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนำ บทที่ 5 : มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 Ebook

฿82.00

กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007 Ebook

฿82.00

Tags: ไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า, SE-ED, Textbook, การศึกษา, การสอน, คู่มือเรียน, อาชีวศึกษา, ebook, bookcaze

line