การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
  • ฿185.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN : 9786160803538
  • Language : thai
  • Number of Pages : 352
  • File Size : 3.14 MB

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยการย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีศึกษาแนวโน้ม การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การศึกษาโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าของทุน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ โดยเนื้อหาแต่ละบทมีแบบฝึกหัดไว้ท้ายบทของทุกบทด้วย และตอนท้ายของหนังสือยังมีกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี บทที่ 2 งบการเงิน บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน บทที่ 5 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง บทที่ 6 การวิเคราะห์แนวโน้ม บทที่ 7 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน บทที่ 8 งบกระแสเงินสด บทที่ 9 โครงสร้างทางการเงินและวิเคราะห์ค่าของทุน บทที่ 10 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting Ebook

฿180.00 ฿129.00

การวิเคราะห์ผลกำไร Ebook

฿195.00 ฿135.00

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, ebook, bookcaze, se-ed, เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

line