กลศาสตร์โครงสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2011)
  • ฿94.00
  • ฿79.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160836086
  • Language : thai
  • Number of Pages : 236
  • File Size : 25.23 MB

กลศาสตร์โครงสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2011) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน "กลศาสตร์โครงสร้าง" เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภทคานและโครงข้อหมุนที่อยู่ภายใต้การรับแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ประกอบด้วย โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก สถิตยศาสตร์เบื้องต้น จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง แรงปฏิกิริยาของคาน แรงภายในคาน ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน และแรงภายในโครงข้อหมุน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด และสรุปท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก บทที่ 2 สถิตยศาสตร์เบื้องต้น บทที่ 3 จุดรองรับและจำแนกโครงสร้าง บทที่ 4 แรงปฏิกิริยาของคาน บทที่ 5 แรงภายในคาน บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก บทที่ 7 แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน บทที่ 8 แรงภายในโครงข้อหมุน

Write a review

Please login or register to review

Tags: กลศาสตร์โครงสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2011), ebook, bookcaze, se-ed

line