การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
  • ฿595.00
  • ฿509.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ.พิศิษฐ์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล
  • ISBN : 9786160839438
  • Language : thai
  • Number of Pages : 702
  • File Size : 24.99 MB

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมเนื้อหาเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ผู้เขียน ศ.พิศิษฐ์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านทรัพยากรณ์มนุษย์โดยตรงกว่า 20 ปี เนื้อหา 16 บทมีความทันสมัยด้านการพัฒนาบุคคล การฝึกอบรม การจัดการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีจริยธรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ผู้สอน ในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และยังเหมาะกับบุคลากรฝ่าย HR หรือฝ่ายการจัดการงานบุคคลของหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ อีกทั้งเหมาะสำหรับเป็นตำราอ้างอิง เนื้อมีความเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทเริ่มต้น : ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 6 ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล บทที่ 7 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 8 การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 9 ภาพรวมการพัฒนาองค์การ

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ebook, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, bookcaze

line