เขียนแบบงานโครงสร้าง สอศ 20106-2003
  • ฿103.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ปนิดา มาตนอก
  • ISBN : 9786160845248
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 280
  • File Size : 27.11 MB

หนังสือเรียนวิชา (สอศ.) เขียนเบบงานโครงสร้าง รหัสวิชา 20106-2003 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มมี 7 บทเรียน มีใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 "บทที่ 1 : มาตรฐานการเขียนแบบงานโครงสร้าง บทที่ 2 : การเขียนแบบผังฐานราก บทที่ 3 : การเขียนแบบผังโครงสร้างเสา คาร และพื้น บทที่ 4 : การเขียนแบบผังโครงสร้างหลังคา บทที่ 5 : การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง บทที่ 6 : การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า บทที่ 7 : การเขียนแบบสุขาภิบาล บรรณานุกรม"

Write a review

Please login or register to review

Tags: การเขียนแบบ, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14