เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม สอศ 20127-2008
  • ฿144.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทรจารุกุล
  • ISBN : 9786160845309
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 470
  • File Size : 18.50 MB

หนังสือ (สอศ.) เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20127-2008 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านการวัดและการควบคุมระบบด้วยเซ็นเซอร์ เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย ลิมิตสวิตช์ พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ เอ็นโค๊ดเดอร์ เทคโคเจเนอเรเตอร์ อุลตร้าโซนิกส์ แอลวีดีที สเตนเกจ โหลดเซล เทอร์มิสเตอร์ อาร์ทีดีเทอร์โมคัปเปิล และใบงานที่ใช้บอร์ด Arduino และโปรแกรมแบบ Open Source ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี ที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติงานได้จริง หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ "บทที่ 1 เซ็นเซอรฺ์และทราสดิวเซอร์ บทที่ 2 ลิมิตสวิตช์ บทที่ 3 พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ บทที่ 4 โฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ บทที่ 5 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์ บทที่ 6 โพเทนชิโอมิเตอร์ บทที่ 7 แอลวีดีที บทที่ 8 สเตนเกจเเละโหลดเซล บทที่ 9 เอ็นโค๊ตเดอร์และเทคโคเจรเนอเรเตอร์ บทที่ 10 เทอร์มิสเตอร์ อาร์ทีดี และเทอร์โมคัปเปิล บรรณานุกรม"

Write a review

Please login or register to review

Tags: ช่างอุตสาหกรรม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14