กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
  • ฿309.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข
  • ISBN : 9786160846108
  • Language : thai
  • Number of Pages : 258
  • File Size : 28.20 MB

หนังสือ "กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์และพฤติกรรมทางวิศวกรรมของหิน โดยผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมของหิน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมโยธา และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้อ่านสามารถเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจในหลักวิชาทางด้านกลศาสตร์ของหินได้ด้วยตนเอง มีเนื้อหา 10 บท ประกอบด้วย แร่ประกอบในหิน วัฏจักรทางธรณีและการเกิดดิน ชนิดของหิน สมบัติทางกายภาพของหิน สมบัติทางวิศวกรรมของหิน การจำแนกหินทางวิศวกรรม กำลังและหลักการพิบัติของหิน การก่อสร้างอุโมงค์ในหินโดยวิธี Tunnel Boring Machine การวิเคราะห์หน่วยแรงในชั้นหินและผนังอุโมงค์ รวมทั้งการวิเคราะห์และออกแบบค้ำยันผนังอุโมงค์ในหิน เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: วิศวกรรมศาสตร์, หิน, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, ธรณีวิทยา

line