วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ
  • ฿150.00
  • ฿85.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บรรจง อมรชีวิน
  • ISBN : 9745348511
  • Language : thai
  • Number of Pages : 181
  • File Size : 2.51 MB

วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ วัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง ผู้เขียน บรรจง อมรชีวิน ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา สารบัญ สารบัญ ภาคที่ 1 หมวดหมู่และวัฒนธรรมลักษณะต่างๆ บทที่ 1 วัฒนธรรมที่หลากหลาย บทที่ 2 การจัดการกับความหลากหลาย บทที่ 3 เงื่อนไขในทางวัฒนธรรมสำหรับการแข่งขันระดับโลก บทที่ 4 การออกแบบการบริหารให้เหมาะกับวัฒนธรรม บทที่ 5 การจัดการกับวัฒนธรรมต่างๆ บทที่ 6 วัฒนธรรมระหว่างประเทศเปรียบเทียบ บทที่ 7 เงื่อนไขทางวัฒนธรรม บทที่ 8 หมวดหมู่ของวัฒนธรรม ภาคที่ 2 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการบริหารในองค์กร บทที่ 9 สถานภาพ ภาวะผู้นำ และองค์กร บทที่ 10 วัฒนธรรมกับการสร้างทีมงาน บทที่ 11 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร บทที่ 12 วัฒนธรรมกับมารยาทสังคม ภาคที่ 3 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการเจรจาต่อรองของชาติต่างๆ บทที่ 13 ลักษณะประจำชาติและการเจรจาต่อรอง บทที่ 14 การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ Ebook

฿170.00 ฿120.00

วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ Ebook

฿150.00 ฿85.00

Tags: การบริหารองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การลงทุนข้ามชาติ, ความแตกต่าง, ทางวัฒนธรรม, ebook, bookcaze, se-ed, บรรจง อมรชีวิน

line