กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
  • ฿100.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กรุณาพร รัตนภูผา
  • ISBN : 9786160834730
  • Language : thai
  • Number of Pages : 264
  • File Size : 4.56 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน กรุณาพร รัตนภูผา "กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 20106-2115)" เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง บทที่ 2 แรงปฏิกิริยา บทที่ 3 แรงเฉือน บทที่ 4 โมเมนต์ดัด บทที่ 5 แรงภายในโครงข้อหมุน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) Ebook

฿93.00 ฿93.00

Tags: กลศาสตร์, อุตสาหกรรม, วิศวกรรมก่อสร้าง, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line