การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
  • ISBN : 9786160813735
  • Language : thai
  • Number of Pages : 390
  • File Size : 36.45 MB

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ ผู้เขียน ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง "การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ และการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอน การทำงาน การฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บทที่ 2 บริบทโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บทที่ 5 การวางแผนโครงการ บทที่ 6 การจัดโครงสร้างองค์กรโครงการ บทที่ 7 การประมาณการโครงการ บทที่ 8 การติดตามและการประเมินผลโครงการ บทที่ 9 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ บทที่ 10 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโครงการ, ebook, bookcaze, se-ed

line