การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อาจารย์กฤษฎา อินทรสถิตย์
  • ISBN : 9745345822
  • Language : thai
  • Number of Pages : 196
  • File Size : 29.96 MB

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน... ผู้เขียน อาจารย์กฤษฎา อินทรสถิตย์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบในวิชาชีพนี้จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน นำไปใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึงแบบก่อสร้างสำหรับงานสถาปัยตกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายใน และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามรูปแบบและรูปลักษณ์ ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุประกอบ อุปกรณ์สิ่งประกอบการตกแต่ง และรายการตรวจสอบรายละเอียดของแบบตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบทั้งในระบบดั้งเดิม (Working Drawing) หรือเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAD) สามารถสื่อสารในเรื่องแบบกับสถาปนิกของงานสถาปัตยกรรมหลักหรือวิศวกร ทั้งงานโครงสร้าง งานไฟฟ้า หรือแม้แต่งานระบบสุขาภิบาลได้อย่างดี สารบัญ สารบัญ บทนำ บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ บทที่ 2 เส้นในงานเขียนแบบ บทที่ 3 การเขียนตัวหนังสือ อักษรประกอบ และเส้นแสดงระยะ บทที่ 4 สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน บทที่ 5 ประเภทของแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน บทที่ 6 การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอนปรับปรุง บทที่ 7 การเขียนรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย บทที่ 8 การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและแบบงานระบบสุขาภิบาล บทที่ 9 การเขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์และแบบสิ่งตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้อง บทที่ 10 การเขียนรายละเอียดกำกับแบบ บทที่ 11 สัญนิยม คำย่อที่เกี่ยวข้อง และหน่วยวัดเปรียบเทียบ บทที่ 12 การจัดเรียงรูปเล่มแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในและการตรวจสอบงานเขียนแบบ บทที่ 13 คอมพิวเตอร์กับการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001) Ebook

฿79.00 ฿79.00

Tags: การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน, การออกแบบ, ebook, bookcaze, se-ed

line