ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน : English Communication Skills for Airline Business
  • ฿235.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
  • ISBN : 9786160838110
  • Language : thai
  • Number of Pages : 198
  • File Size : 21.18 MB

"English Communication Skills for Airline Business" เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้อย่างมั่นใจ โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาของตำราออกเป็น 6 บทด้วยกัน ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างครบถ้วนผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจองตั๋ว การเช็กอิน การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ทางเทคนิคที่สำคัญๆ รวมทั้งสำนวนที่มีประโยชน์ซึ่งมักจะใช้ในธุรกิจการบิน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดทบทวนแทรกอยู่เมื่อจบบทที่ 3 และบทที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเป็นระยะๆ ว่าเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมาแต่ละบทมากน้อยเพียงใด สารบัญ Unit 1 Overview of Airline And Aviation Industry Unit 2 Careers In Airline Business Unit 3 Airline Reservation - Review (Units 1-3) Unit 4 AT The Airport: Prior To Departure Unit 5 Boarding Passengers Unit 6 Food And Beverage Services - Review (Units 4-6) 2019

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน : English Communication Skills for Airline Business

line